deutsch
Vernissage November-Ausstellung
Date of vernissage:Friday, November 8, 2019
19:00
Starting date of exhibition:Friday, November 8, 2019
Closing date of exhibition:Wednesday, December 4, 2019
Adress/venue of exhibition:www.marziart.com
info@marziart.com
Fon 0049-40-23518894The following Artists are participating:

Juergen Barnickel, Hans Benesch, Gottfried Derndorfer, Ulla Ferdinandsen, John Kankonde Mbala, Hans-Jürgen Uekötter

Zeitgenössische Malerei und Fotografie